remote24

R24 Group – Kort kommuniké för verksamhetsåret 2022

Året i sammandrag

  • R24 Group har under perioden omsatt 34,6 Mkr (18,3 Mkr) en ökning med 89 %.
  • Personalstyrkan har ökat med sju personer.

Väsentliga händelser under året

  • I januari förvärvades 60% av Netigrate AB, som är verksamt inom systemutveckling.
  • I mars förvärvades R. Grandin ITC AB, med samma inriktning som Remote24 AB
  • Implementation av nytt ärendehanteringssystem har genomförts.
  • I samband med förvärven har kontoret i Mölndal flyttats till huvudkontoret i centrala Göteborg samt de båda kontoren i Borås har slagits samman till ett.

Väsentliga händelser efter årsskiftet

  • Ökad tillströmning av nya kunder till Argonovas auktionsplattform på grund av strukturförändringar på den svenska auktionsmarknaden.

Ledningen kommenterar

2022 har varit ett händelserikt år med företagsförvärv, organisk tillväxt, inflation och ökade elpriser.

I mars förvärvades samtliga aktier i IT-bolaget R Grandin ITC AB med tre anställda och en drifthall i Borås. Under året har anställda, kunder och datacenterdrift centraliserats. Detta har även skett för det förvärvade bolaget Netigrate. Flera synergieffekter har gjorts synliga under andra halvan av året där lokaler, personal och datacenter slagits ihop med de delar som varit passande inom koncernen.Av de 16 Mkr som omsättningen ökat med, härrör 7,5 Mkr från förvärv. Inflation och ökade kostnader har hanterats på ett bra sätt. Viss eftersläpning går inte att undvika, men majoriteten av kunderna har haft förståelse för en prisökning av 5-6 %. Året har präglats av konsolidering och fortsatt hårt arbete för att överträffa kundernas förväntningar.

I samband med företagsförvärven har företagsgruppen blivit större med fler anställda och kunder. För att möta de nya utmaningarna har organisationen strukturerats om, arbetsbeskrivningar och roller inom verksamheten har förtydligats för att förenkla sammanslagningarna av företagen. Clas Cronholm är operativ chef för hela verksamheten. Joakim Alm är supportansvarig och ska samordna och integrera supportavdelningarna.

R24 Group består av IT-bolagen Remote24, Netigrate, Argonova samt fastighetsbolaget R24 fastigheter med kontor i Göteborg och Borås. Företagsgruppen levererar IT-drift, kundsupport, Microsoft 365-anpassningar och, genom Argonova, även SEO och webbutveckling till drygt 900 kunder. IT-leveransen sker från ISO-certifierade datacenter i Sverige.

Grandin ITC gick samman med IT-bolaget Remote24 i mars 2022.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Carlsson, förvärvsansvarig Remote24, 0707-53 11 15